Besant Group of Institutions, Mangalore

Faculty

Narayan Kayarkatte
Rashmi H.
Sachin R. Chandra
Deeksha S. Shetty
Ravisha B.
Suresh Shenoy
Rajesha
Vinay Krishna
Prashanth Kumar A.
Sukanya Rao
Ashalatha